การใช้ some กับ any
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

ภาษาอังกฤษการใช้ some กับ any

การใช้ some กับ any

ครั้งนี้จะพูดถึงภาษาอังกฤษเรื่องการใช้ some กับ any ว่าเราควรจะใช้อย่างไรจึงจะถูกต้อง ดังนี้
some และ any มีความหมายว่า บ้าง แต่จะใช้แตกต่างกันตามกรณีต่อไปนี้

การใช้ Some

 1. ใช้กับประโยคบอกเล่า ทั้งนามนับได้และนับไม่ได้ ยกตัวอย่างประโยคเช่น
 2. - I have some pencils. (ฉันพอจะมีปากกาบ้าง)
  - Kathy wants some water. (เคธี่ต้องการนํ้าบ้าง)
  - There are some books on the table. (มีปากกาอยูบนโต๊ะบ้าง)
 3. ใช้สำหรับประโยคคำถามซึ่งเป็นการเชิญชวนหรือขอร้อง เช่น
 4. - Would you like some coffee?
  - Will you have some rice?
 5. ใช้ในประโยคคําถามเมื่อแสดงความมั่นใจ หรือหวังว่าจะได้รับคําตอบว่า Yes
 6. - Didn't I give you some money ?
  - Have you lost something?

การใช้ Any

 1. ประโยคปฏิเสธ ใช้ได้ทั้งกบนามนับได้และนามนับไม่ได้ แต่ความหมายจะ
  เปลี่ยนเป็น "ไม่ ______ เลย" เช่น
 2. - I don't have any pens. (ฉันไม่มีปากกาเลยสักด้าม)
  - Kathy doesn't want any water. (เคธี่ไม่ต้องการนํ้าเลย)
  - There aren't any pencils under the table. (ไม่มีดินสออยูใต้โต๊ะเลยสักแท่ง)
  - There isn't any tea in the cup. (ไม่มีนํ้าชาอยูในถ้วยเลย)
 3. ประโยคคําถาม ใช้ได้ทั้งกับนามนับได้และนามนับไม่ได้ แต่ความหมายจะ
  เปลี่ยนเป็น "_______ บ้างไหม" เช่น
 4. - Do you have any pens? (คุณมีปากกาบ้างไหม)
  - Does John want any water? (John ต้องการนํ้าบ้างไหม)
  - Are there any books in the schoolbag? (มีหนังสืออยู่ในกระเป๋าเรียนบ้างไหม)
  - Is there any coffee in the cup? (มีกาแฟอยูในถ้วยบ้างไหม)
 5. ใช้กับคํา never, hardly, rarely, scarcely, barely, seldom, without เช่น
 6. - He never had any luck.
  - I hardly have any help.
 7. ใช้ในประโยคบอกเล่าซึ่งแสดงความไม่แน่ใจ เช่น
 8. - He asked me whether I had any trouble.
 9. ใช้กับประโยค if เช่น
 10. - If I can find any difficulty, please tell me.
 11. ใช้กับความหมายกว้างๆ ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น
 12. - Anybody will show you the way.