เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

คำศัพท์ศาสนาภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดศาสนาภาษาอังกฤษ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
antipope แอนทิโพพ ผู้ที่อ้างตนเป็นสันตะปาปา
archbishop อาร์ชบิชอบ หัวหน้าบาทหลวง
baptism แบพทิสซึม พิธีล้างบาปในศาสนาคริสต์
belief บิลีฟ ความเชื่อ
Bible ไบเบิล คัมภีร์ของศาสนาคริสต์
bier เบียร์ เชิงตะกอน, ที่เผาศพ
Buddha’s  teaching บุดดาส์  ทีชชิง พระธรรม  คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
Buddhism บุดดิซึม ศาสนาพุทธ
Buddhist บุดดิสท์ ผู้นับถือศาสนาพุทธ
canonization แคนนอนไนเซเชิน การแต่งตั้งให้เป็นนักบุญ
cardinal คาร์ดินัล ตำแหน่งบาทหลวงชั้นสูงเท่าพระราชาคณะ
Christian คริสเชียน ผู้นับถือศาสนาคริสต์
Christianity คริสเชียนิที ศาสนาคริสต์
Granth กรานธ์ คัมภีร์ของศาสนาซิกข์
cross ครอสส์ ไม้กางเขน
Emerald  Buddha เอมเมอรัลด์  บุดดา พระแก้วมรกต
Five  Precepts ไฟฟ์  พรีเซพท์ส ศีลห้า
ghost โกสท์ ภูต, ผี
Hindu ฮินดู ผู้นับถือศาสนาฮินดู
Hinduism ฮินดูอิซึม ศาสนาฮินดู
Islam อิสลาม ศาสนาอิสลาม
Muslimism มุสลิมิสซึม ศาสนาอิสลาม
Jesus จีซัส พระเยซู
Jew จิว ผู้นับถือศาสนายิว
Taoism เทาอิสซึม ลัทธิเต๋า
Judaism ยูดาอิสซึม ศาสนายูดาห์ (ศาสนายิว)
martyrology มาทายร์โอโลจี สารบรรณนักบุญผู้พลีชีพ
meditation เมดิเทเชิน นั่งสมาธิ
monk มองค์ พระสงฆ์
mosque มอสค์ มัสยิด
muslim มุสลิม ผู้นับถือศาสนาอิสลาม
New testament นิว  เทสทาเมินท์ คัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่
novice โนวิซ เณร
Old testament โอลด์  เทสทาเมินท์ คัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเก่า
pagoda พาโกดา เจดีย์
pope โปป สมเด็จพระสันตะปาปา, สังฆราช
pray เพรย์ สวดอ้อนวอน, อธิษฐาน
priest พรีสท์ บาทหลวง
Protestant โปรเทสแทนท์ นิกายโปรเทสแตนท์
religion รีลิจเจิน ศาสนา
Roman  catholic โรมัน  คาธอลิค นิกายโรมัน  คาทอลิค
saint เซนท์ นักบุญในศาสนาคริสต์
spirit สพิริท จิตวิญญาณ
stupa สทูพา สถูป
temple เทมเพิล วัด
tripitaka ไตรปิตากะ พระไตรปิฏก
vatican วาติกัน นครรัฐวาติกัน
worship เวอร์ชิพ นมัสการ, กราบไหว้
abbey แอบเบย์ สำนักสงฆ์
Allah อัลลาห์ พระเจ้าของศาสนาอิสลาม
amulet แอมมิวเลท เครื่องราง
Bhudda บุดดา พระพุทธเจ้า
Bhudda image บุดดา เอมเมจ พระพุทธรูป
bishop บิชอพ สังฆนายก
brother บราเธอร์ บาทหลวง, ภราดา
cathedral คีดรอล โบสถ์ใหญ่
chapel แชพเพิล โบสถ์เล็กๆ, ห้องสวดมนต์
church เชิร์ช โบสถ์
crypt คริพท์ ห้องใต้ดินของโบสถ์ใช้เป็นที่ฝังศพ
diocese ไดโอซิส สังฆมณฑล(เขตการปกครองของสังฆนายก)
enlightenment เอนไลเทินเมินท์ การตรัสรู้
father ฟาเธอร์ หลวงพ่อ, บาทหลวง
God กอด พระเจ้า
gospel กอสเพิล คำสอนของพระเยซู
house  of  prayer เฮาส์  ออฟ  เพรเยอร์ วิหาร
make  merit เมค เมอริท ทำบุญ
merit เมอริท บุญ
nirvana เนอร์วานา นิพพาน
nun นัน แม่ชี
nunnery นันเนอรี บ้านพัก, ที่อยู่ของแม่ชี
ordain ออร์เดน บวช
Orthodox ออร์โธดอกซ์ นิกายออโธดอกซ์
parson พาร์เซิน นักเทศน์
pastor พาสเทอร์ พระ, บาทหลวง
prayer beads เพรเยอร์ บีดส์ สายลูกประคำสวดมนต์
preacher พรีเชอร์ ผู้แสดงธรรม
pulpit พุลพิท ยกพื้น, พลับพลาเทศนา
rabbi แรบไบ พระในศาสนายิว
religious precept รีลิจเจิส  พรีเซพท์ ศีล  (ข้อบัญญัติที่กำหนดทางปฏิบัติกาย และวาจาทางพระพุทธศาสนา)
sanctuary แซงทัวรี สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
sexton เซกซ์เทิน ผู้ดูแลโบสถ์
shrine ไชร์น ศาลเจ้า, ศาลพระภูมิ
sin ซิน บาป
sister ซิสเทอร์ แม่ชี
testament เทสตาเมินท์ พระคัมภีร์ไบเบิล