คำศัำพท์ภาษาอังกฤษ Aeroplane

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Aeroplane เครื่องบิน

คำศัพท์ Aeroplane
อ่านว่า แอล โร เพลน
แปลว่า เครื่องบิน

บทสนทนาภาษาอังกฤษตัวอย่าง

K: How do you go to England?
Meeh: I go by Aeroplane.
K: Oh..