เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
เรียนฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ พื้นฐาน
นิทานอีสป
หน้าแรกนิทานเด็ก นิทานอีสปเรื่องสั้น วิดีโอคลิปนิทาน บทเรียน ก-ฮ หัดเขียน A-Z หัดเขียนเลข 1-10 ศัพท์ภาษาอังกฤษ บทเรียนมานี มานะ ติดต่อเรา

การใช้Noun คำนาม นามนับได้ นามนับไม่ได้ เอกพจน์ พหูพจน์

การใช้ Noun คำนามในภาษาอังกฤษ

Nouns (คำนาม) คือคำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆรอบตัวเรา ได้แก่ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ต่างๆ
ยกตัวอย่างเช่น

คน father,mother,uncle,sandy(ชื่อคน),peter(ชื่อคน),mary(ชื่อคน)
สัตว์ dog,cat,rat,bat,cow,ox
สิ่งของ pencil,key,chair,table,book,disc
สถานที่ school,hospital,bus terminal,airport

คำนามจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

  1. คำนามนับได้ Countable Noun click อ่านต่อ
  2. คำนามนับไม่ได้ Uncountable Noun click อ่านต่อ
  3. การทำคำนามนับได้เอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์
    click อ่านต่อ